ثبت نام

نام شخص يا شرکت:

لطفا از حروف فارسي استفاده نماييد

شماره همراه :

 
اين شماره رابط ما با شما خواهد بود.

ايميل :

 

نحوه آشنايي :

 

تلفن ثابت :

 
لطفا شماره را به همراه کد شهرستان وارد نماييد
        

بسمه تعالي

تعهدات کاربر

1. مسؤليت متن و محتواي پيام‌هاي ارسالي در راستاي انجام موضوع قرارداد حاضر، به عهده کاربرمي‌باشد و کاربر وب سايت را از هرگونه ادعا، خسارت و يا شكايتي در اين ارتباط مصون و مبري مي‌دارد.
2. در صورتيكه به علت بروز مشكلات يا شرايط بحراني اعلام شده از سوي شركت هاي اپراتور تلفن همراه كشور و يا مراجع ذيصلاح قانوني، وب سايت مجبور به وضع محدوديت‌هايي در زمانبندي انتقال پيامك هاي مربوط به کاربرشود،‌ کاربرضمن پذيرش شرايط بروز‌يافته، موظف به رعايت زمان‌بندي مذكور مي‌باشد.
3. کاربرمجاز به ارسال پيامك بصورت ناشناس نمي‌باشد (پيام ناشناس پيامي است كه گيرنده پيام در زمان دريافت، قادر به شناسايي هويت فرستنده پيامك نباشد). کاربرموظف است هويت شخص ارسال‌كننده پيامك را اعم از حقيقي و حقوقي احراز نمايد تا در مواقع لزوم، امكان شناسايي و معرفي وي به مراجع ذي‌صلاح وجود داشته باشد.
4. مسئوليت كليه عواقب ارسال پيامك ناشناس كه نتيجتاً باعث وارد آمدن خسارت و يا اعمال جريمه از سوي اپراتورهاي تلفن همراه كشور و يا ساير مراجع ذيصلاح قانوني به فروشنده گردد، به طور كامل به عهده و متوجه کاربر مي‌باشد و وب سايت از اين بابت مصون و مبري است.
5. کاربرموظف به رعايت ضوابط، استانداردها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي از سوي شركت ارتباطات سيار، كه به شكل كتبي از طرف وب سايت به کاربرابلاغ مي‌شود، مي‌باشد.
6. کاربر نبايد نسبت به ارسال پيام‌هاي تجاري ناخواسته بدون رضايت قبلي كاربران انتهايي اقدام كند و مسئوليت ارسال هرگونه پيام تجاري براي كاربران بدون رضايت قبلي آنها به عهده کاربرمي‌باشد.
7. کاربر در ارسال پيام‌هاي تجاري نبايد از Header هاي فريبنده جهت مخفي نمودن هويت فرستنده استفاده نمايد و همچنين نبايد از عناوين موضوعي اشتباه يا گمراه‌كننده استفاده نمايند.
8. چنانچه قانون براي فرستندگان پيام‌هاي ناخواسته در صورت عدم رضايت گيرندگان جريمه‌هاي پيش‌بيني نمايد، کاربر متعهد به پرداخت جريمه‌ها در صورت نقص قانون مي‌باشد.
9. کاربر متعهد مي‌باشد كليه قوانين و مقررات مصوب كه ممكن است در آينده براي ارسال پيام‌هاي ناخواسته وضع گردد اجرا نمايد.
10. براي پيام‌هاي ناخواسته چنانچه كاربر دريافت‌كننده متحمل پرداخت شارژ (Receiving Party pays) شود، کاربر متعهد به جبران آن مي‌باشد.
11. کاربرمي‌بايد پاسخ‌گوي مشتريان خود و پذيراي مسؤليت‌هاي مشتري‌مداري باشد.
12. مسؤليت آثار سوء ناشي از ارسال پيام‌هاي کاربربراي مشتريان و جبران خسارت در مقابل كليه دستگاه‌هاي بازرسي و نظارتي، به عهده کاربر مي‌باشد.
13. وب سايت حق دارد در صورت لزوم و يا بنا به درخواست مراجع قانوني و بازرسي مطابق ضوابط آشكار نمودن پيام‌ها و مسدود نمودن آنها قبل از ارسال به كاربران اقدام نمايد.
14. محتواي پيام ارسالي مي‌بايست با هر يك از اصول پنج‌گانه زير مطابقت داشته باشد.
14.1 با اصول و مباني دين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد؛
14.2 باعث تشويش اذهان عمومي نگردد؛
14.3 مخل نظم و آرامش حاكم بر جامعه نباشد؛
14.4 به اخلاق حسنه حاكم بر جامعه آسيب نرساند؛
14.5 با سياست‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور مغايرت نداشته باشد؛

تعليق قـرارداد

1. کاربر و يا وب سايت مي توانند با اعلام كتبي به يكديگر درهر زماني كه ضروري تشخيص دهند (طي مدت قرارداد) و با رعايت فاصله زماني 15 روزه تمام و يا بخشي از فعاليت‌هاي موضوع قرارداد را به حالت تعليق درآورد.
2. طرف ديگر با دريافت اعلاميه رسمي تعليق، فورا انجام تعهدات را بحالت تعليق در مي آورد.
3. با تعليق انجام تعهدات، وب سايت اين حق را دارد كه درخواست جبران هزينه‌هايي را بنمايد كه تا قبل از زمان تعليق انجام داده است و کاربر نيز موظف است ظرف مدت يك‌هفته نسبت به پرداخت هزينه‌هاي مربوطه طبق مفاد قرارداد اقدام نمايد.
4. طرفين با يك اعلام كتبي 15 روزه مي‌توانند انجام تعهدات خود را از سر بگيرند.
5. چنانچه تعليق انجام تعهدات بيش از 2 ماه به‌طول بكشد وب سايت اين حق را خواهد داشت كه قرارداد را فسخ نمايد.
6. چنانچه بدليل تعليق قرارداد از سوي خريدار، هزينه يا خسارتي به وب سايت تحميل گردد، کاربرموظف به پرداخت آن مي‌باشد.

مالكيت اسناد و اطلاعات محرمانه


1. طرفين مجاز نيستند بدون كسب مجوز كتبي از يكديگر، اطلاعات مربوط به انجام موضوع قرارداد را در اختيار ساير اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرار دهند.
2. اين تعهد به‌مدت 10 سال معتبر مي‌باشد و با اتمام كار و اختتام اين قرارداد به پايان نمي‌رسد. در غير اين صورت متخلف موظف به جبران خسارت وارده به طرف ديگر مي‌باشد.
3. اطلاعات و ارقام فني كه قبل از افشاء در اختيار همگان بوده و يا امكان كسب آن از منابع ديگري قابل اثبات باشد محرمانه تلقي نمي‌شود.

حل اخـتلاف

كليه اختلافات مربوط به تفسير و يا اجراي موضوع قرارداد، در ابتدا از طريق مذاكره و در صورت عدم توافق توسط هيأتي مركب از نمايندگان خريدار / وب سايت و كارشناس مرضي‌الطرفين بررسي و رأي هيأت براي طرفين لازم الاجراء مي‌باشد. در صورت عدم توافق جهت انتخاب كارشناس مرضي‌الطرفين و حل و فصل موضوع ظرف مدت يك‌ماه، هر يك از طرفين مي‌توانند موضوع را به مراجع ذيصلاح قانوني ارجاع نمايند.

موارد فسخ قـرارداد و خاتمه دادن آن

· در ‌صورت فسخ قرارداد از سوي خريدار، وي موظف است به ازاء سرويس‌هاي ارائه شده تا تاريخ فسخ قرارداد، براساس اعلاميه فروشنده، با وي تسويه‌حساب به عمل بياورد. در صورتي‌كه فسخ قرارداد، منجربه وارد آوردن خسارت به وب سايت گردد، کاربرموظف به جبران آن خواهد بود.
· در صورت لغو مجوز اتصال وب سايت به SMSC از سوي شركت‌هاي اپراتور، کاربرموظف است به ازاء سرويس‌هاي ارائه شده تا تاريخ لغو مجوز، براساس اعلاميه فروشنده، با وي تسويه‌حساب به عمل بياورد.
· هر يك از طرفين با اعلام قبلي يك‌ماهه مجاز به فسخ قرارداد مي‌باشند، به شرطي كه نحوه فسخ قرارداد مورد توافق قرار گيرد.

فورس ماژور

· حوادث غير مترقبه به وقوع حوادثي مانند سيل، زلزله، آتش‌سوزي و امثالهم كه ايجاد و دفع آن خارج از حيطه و اقتدار و اراده انسان باشد اطلاق مي‌شود. در صورت حدوث آن براي هر يك از طرفين، مي‌بايست ضمن اعلام كتبي مراتب مزبور ظرف مدت 15 روز از تاريخ وقوع حوادث غير مترقبه نسبت به تمديد يا فسخ قرارداد با طرف ديگر توافق نمايد.
· در حالت فورس ماژور هيچ‌يك از طرفين حق هيچ‌گونه ادعايي نسبت به يكديگر نخواهد داشت. در صورت عدم اعلام و توافق فوق‌الذكر ظرف مهلت تعيين شده كليه مسؤليت‌ها و جبران هزينه‌ها و خسارات وارده به طرف ديگر بر عهده متخلف از مفاد اين ماده مي‌باشد.

کد امنیتی بالا را وارد نمایید